Дейности

1. Провеждане на маркетингови проучвания, включващи различни групи респонденти (преподаватели, студенти, работодатели, НПО, широка общественост) за установяване на нагласите и очакванията към висшите училища от страна на заинтересованите групи.
2. Събиране и анализ на статистически данни от различни източници, отнасящи се до цялостната дейност на висшите училища; измерване ефективността на изхода (брой завършващи студенти); проучване реализацията на студентите след завършване на висше образование.
3. Изработване на система от индикатори, измерваща ефективността на процеса на обучение във висшите училища.
4. Изграждане на методика за рейтингово оценяване и публикуване на рейтинг на висшите училища.
5. Публикуване на резултатите от проучвания в уеб-платформа - http://rsvu.mon.bg
6. Провеждане на публични дискусии с представители на академичните среди за обсъждане на резултатите от публикуване на рейтинговата система.