Начало

Проектът за „Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България” (BG051PO001-3.2.01-0002-C0002) се реализира от дирекция "Висше образование" на Министерството на образованието, младежта и науката и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Използваната методология за формирането на класациите по професионални направления се основава на анализ на международния опит в разработването на подобни класации, на проведени маркетингови проучвания и събрани статистически данни за дейността на висшите училища в България.

Рейтинговата система съдържа богата информация за акредитираните висши училища в България и позволява те да бъдат сравнявани на базата на отделните професионални направления, според различни критерии и индикатори.