Основни дейности

В работната програма на проект „Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България” е предвидено:

- извършване на проучвания за състоянието на системата за висше образование;
- създаване на рейтингова система на висшите училища;
- уеб-базирана платформа за избор на висше училище съгласно нагласите и очакванията на потребителите /кандидат-студенти, родители, работодатели и др./

След публикуването й онлайн на 4 ноември 2010 г. Рейтинговата система беше посетена от над 60 000 потребители от България, страните от ЕС, САЩ и още няколко държави.

Рейтинговата система е източник на най-актуални данни за:
- Реализация на специалисти с висше образование на българския пазар на труда;
- Достъп на студентите и докторантите до материалната база, стипендии и библиотечен фонд в българските висши училища;
- Престиж на висшите училища и обратна връзка от потребителите на висше образование.