Публично-частен орган

Функционирането на публично-частния орган по проекта е предвидено, за да бъде осигурена възможност за обективна проверка на резултатите от проучванията и анализите на системата за висше образование.

Членовете на съвета са 7 души и включват представители на: академичните среди, бизнеса, неправителствения сектор и министъра на образованието, младежта и науката. В рамките на проекта за разработване на рейтингова система на висшите училища, до м. юни 2011 г. членовете на публично-частния орган са:

- проф. Иван Илчев, Ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
- доц. Людмил Георгиев, Ректор на Нов български университет-София
- Саша Безуханова, заместник-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
- Светла Стоева, председател на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР)
- Добромир Добрев, координатор на проекта
- проф. Стоян Денчев, ректор на СВУБИТ и член на УС на Съвета на ректорите
- доц. Марко Тодоров, член на Акредитационния съвет на НАОА