За проекта

Проект „Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България” се изпълнява от Дирекция “Висше образование” на Министерство на образованието, младежта и науката.

Проектът се финансира от Европейски социален фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси" и е на стойност 977 915 лв.

Дейностите са с продължителност 32 месеца (от м. ноември 2008 г. до м. юни 2011 г. вкл.) и са с национален обхват.